İşlem Rehberi

Müşteri Hizmetleri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz “Firdevs Okay”(“Şirket”) ve Tescilli Markası”Oyuncakmatik”(“Şirket”) olarak müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin “Şirket” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler, “Şirket” tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, “Şirket” tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, “Şirket” ‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, “Şirket”‘in ve “Şirket” ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile “Şirket”‘in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. “Şirket” tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://oyuncakmatik.com/ adresinde yer alan “Şirket” Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için “Şirket” tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve “Şirket”‘e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere “Şirket”‘in ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, “Şirket”‘in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, “Şirket” tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, “Şirket” tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, “Şirket” ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, “Şirket” ve şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile “Şirket”‘in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde “Şirket”, Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta (“KEP”) firdevs.okay@hs01.kep.tr adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir başvuru formuyla ) şirketimize iletebilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç (30) otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Gizlilik Politikası

İşbu Politikanın amacı, Gizlilik ve Güvenlik olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca KVKK madde 10’dan kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil olmak üzere müşterilerimiz ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunmak isteriz.

Mağazamızda verilen tüm servisler, Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. 10AA/103 B9 Blok No:34 Esenler | İSTANBUL adresinde kayıtlı ticari ünvanlı Firdevs Okay (Oyuncakmatik) firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Oyuncakmatik tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Ad ve Soyad / Firma Bilgileri
T.C. Kimlik Numaranız
Vergi Kimlik Numaranız
Fatura Bilgileriniz
Telefon Numaranız
İletişim Bilgileriniz
Elektronik Posta Adresiniz
İkamet Adresiniz
Finansal Bilgi
Pazarlama Bilgisi
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

ilaveten, tarafımıza göndermiş olduğunuz elektronik ve elektronik olmayan bilgiler, internet sitelerimiz üzerinden göndermiş olduğunuz kişisel veriler internet sitemizi ve çağrı merkezimizi kullandığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İşbu Gizlilik Politikası Prensiplerini okuyarak kabul etmediğiniz taktirde, siteyi ve uygulamayı kullanmaktan vazgeçiniz. Sitemizi ve mobil uygulamaları kullanmaya devam etmeniz bu koşulların, yazılanlarla sınırlı olmamak koşuluyla tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir.

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. Mağazamız üzerinden veya e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Firmamız, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklamamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi“‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@oyuncakmatik.com adresine Elektronik Posta gönderebilirsiniz. Firmamıza ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Ünvanı: Firdevs Okay –
Tescilli Marka: Oyuncakmatik
Merkez Adres: Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. 10AA/103 B9 Blok No:34 Esenler / İSTANBUL
Eposta: info@oyuncakmatik.com
Müşteri Hizmetleri: +90 (212) 659 38 10

YASAL UYARILAR

Kredi Kartı Güvenliği

Kredi kartınızın güvenliği SSL şifreleme teknolojisiyle sağlanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada tarayıcınızın en alt kısmında bir kilit simgesi göreceksiniz. Bu simge Letsencrypt tarafından sağlanan 256 Bit SSL Sertifikasını temsil etmektedir. Ayrıca ödeme yapılırken kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz sayfalarda internet adres bölümü http den https ye dönüşecektir. SSL teknolojisi ile, ödeme süreci başladığında siteden bağımsız olarak, kullanıcı bilgisayarı ile banka arasında doğrudan şifreli bir iletişim kurulmakta ve tarayıcınız vasıtası ile gönderdiğiniz hiçbir bilgi Oyuncakmatik.com çalışanları ya da üçüncü şahıslar tarafından görülmemektedir. Sitemizde “Güvenli Ödeme” olarak görünen ikonu tıkladığınızda güvenlik sertifikamızla ilgili kayıtlara ulaşabilirsiniz.

Kredi Kartı ile Ödeme SeçenekleriVeri Gizliliği

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgiler ürün veritabanının korunduğu sistemle korunmaktadır. Oyuncakmatik.com, kullanıcılardan derlediği kişisel ve hassas bilgileri yasal gereklilikler dışında, kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir nedenle açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslarla veya kurumlarla paylaşmamayı ve kötüye kullanmamayı taahhüd eder. İstediğiniz zaman üyelikten çıkabilirsiniz. Üyelikten ayrılmanız durumunda tüm bilgileriniz silinir ve isteğiniz dışında kullanılmaz.

Çerez Politikası

Kullanıcıların siteye girişlerinin zahmetsizce tanınması ve veri güvenliğinin daha hızlı onaylanabilmesi için kullanıcıların web tarayıcılarına “cookie” adi verilen veriler gönderilir. Kullanıcı isterse bu cookieleri silebilir veya kullanmayabilir. Cookienin amacı sizin o siteyi yeniden ziyaret ettiğinizi web sunucuya bildirmektir. Size özel bir tanımlama bilgisi olup, başka herhangi bir bilgi tutmamakta ve sadece kaydedilen sunucudan okunabilmektedir.

Veri Kullanımı

Oyuncakmatik.com, üye olurken girdiğiniz genel kullanıcı bilgilerini (ad-soyad, e-mail, adres, telefon vb.) yalnızca, sitenin verdiği hizmetleri daha etkin kılmak için kullanır veya iş ortaklarıyla paylaşır. Bu hizmetler; fiyat indirimleri ve kampanyalardan kullanıcıları haberdar etmek, anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarıyla siparişlerinizin ulaştırılması, satın aldığınız ürün veya hizmetlerin faturalanması gibi.

Yayınlanan Ürün Resimleri

Ürün bilgileri/resimleri distribütör firmaların web sitelerinden alınan bilgiler doğrultusunda sitemizde yayınlanmaktadır. Bu noktada ortaya çıkabilecek sorunlarda şirketimiz sorumlu değildir.  Oyuncakmatik.com ürün/resim bilgilerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu aşamada karşılaşacağınız sorunlarda şirketimize ulaşarak sipariş etmek istediğiniz ürünün istediğiniz özelliklerde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Tarayıcı Güvenliği

Sitenin aldığı tüm güvenlik önlemlerinin yanı sıra kullanıcının da bazı güvenlik tedbirlerini alması önemlidir. Tarayıcınızın güvenlik ayarlarının en üst seviyede ve güncel olması, gerekli antivirüs vb. yazılımların yüklenmesi, şifrelerinizi ya da önemli kişisel bilgilerinizi bilgisayarınızda yazılı olarak bulundurmamanız gibi.

Oyuncakmatik.com’a nasıl üye olabilirim?

Oyuncakmatik.com‘a tamamen ücretsiz olarak hemen kolayca üye olabilirsiniz. Ana sayfada sağ üstte yer alan “Giriş Yap veya Kayıt Ol” sekmesinden “Kayıt Ol” butonuna tıklayın ve açılan sayfadaki üye ol sekmesi altındaki alan e-posta adresini giriş yaparak hemen üyelik oluşturabilirsiniz. Sistem tarafından otomatik tarafınıza şifre gönderilecektir. Daha sonra isterseniz şifrenizi değiştirebilirsiniz. Oyuncakmatik üyesi olduğunuzda kampanyalardan, indirimlerden, size özel fırsatlardan ve daha pek çok avantajdan herkesten önce haberdar olarak ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

Üyelik avantajları nelerdir?

Oyuncakmatik.com’a üye olarak pek çok avantajdan yararlanabilirsiniz. Örnek verecek olursak ihtiyacınız olduğu ürünlere ait kampanya ve indirim fırsatlarından herkesten önce haberdar olursunuz, üyelerimize özel olarak sunulan kampanyaları hesabınız sekmesinden görüntüyebilirsiniz. Herhangi bir soru, görüş veya şikayetiniz hakkında müşteri hizmetlerine kolayca sahip olabilirsiniz. Ayrıcalıklardan ilk sizin haberinizin olması için üye olmayı unutmayınız.

Oyuncakmatik.com kampanyalarını “Kampanyalar” menüsünden inceleyebilirsiniz.

Hesabım Nedir?

Üyelik girişi yaptıktan sonra sayfanın sağ üst kısmında görebileceğiniz “Hesabım” menüsü, Kullan At Dünyası tüm işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz, size özel bir alandır.

“Hesabım” menüsünde yapabileceğiniz işlemler şunlardır:

Siparişlerim: Kullan At Dünyası siparişlerinizin durumunu ve siparişlerinizde yer alan ürünleri görüntüleyebilirsiniz.

Mesajlarım: Bilgilendirme ve müşteri hizmetleri mesajlarına erişebilirsiniz.

Kampanyalarım: Size özel sunulan fırsatların ve dönemsel kampanyaların tümüne ulaşabilirsiniz.

Yorumlarım: Oyuncakmatik ‘de satışa sunulan ürünlere yaptığınız değerlendirmeleri, ilgili ürünün sayfasında “Yorumlar” kısmında yer almakla birlikte tüm ürün yorumlarınıza buradan ulaşabilirsiniz.

Hesap Ayarlarım: Üyelik bilgisi güncelleme, şifre değişikliği, IBAN bilgisi ekleme ve hızlı ödeme tercihleri alanlarındaki işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ürün Listelerim: Beğendiğiniz bir ürünü daha sonra almak için favorilerinize ekleyebilir, fiyat alarmı kurarak fiyatının düşmesini bekleyebilir veya tükenmişse stok alarmı kurarak stoklara girdiği an haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde listelerinize eklediğiniz ürünleri, liste bazında buradan takip edebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri: Web sitemiz, siparişleriniz ve diğer tüm sorularınızla ilgili bize buradan ulaşabilir, yardım konularına ve müşteri hizmetlerine gönderdiğiniz mesajlara erişebilir, Oyuncakmatik iletişim bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Şifremi unuttum. Ne yapmalıyım?

Şifrenizi unuttuysanız, şifre sıfırlama işlemi yaparak hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Bunun için “Üye Girişi” sayfasında “Parolamı unuttum” yazısına tıklayın. Üye olurken kullandığınız e-posta adresinizi ve güvenlik kontrolü için belirtilen karakterleri ilgili kutulara girdikten hemen sonra e-posta adresinize bir link gönderilecektir. Gönderilen linki tıklayarak yeni şifre oluşturabilir, üye girişi yaparak alışverişinize güvenle devam edebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz zaman “Hesabım” sayfasından “Hesap Ayarlarım” > “Şifre Unuttum” kısmından şifre değişikliği yapabilirsiniz.

Üyelik bilgilerime nasıl ulaşabilirim?

“Hesabım” menüsü altında “Hesap Ayarlarım” sayfasından ulaşarak bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

Üyelik bilgilerinizi güncellemek için ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan “Hesabım” menüsüne girip sırasıyla “Hesap Ayarlarım” yönlendirmelerini takip edin. “Üyelik Bilgisi Güncelleme” sayfasında gerekli değişiklikleri yapıp “Kaydet” butonuna tıkladığınızda bilgileriniz güncellenmiş olacaktır.

Üyelik/giriş işleminde sorun yaşıyorum. Ne yapmalıyım?

Üyeliğinize ait kullanıcı adınızı veya şifrenizi hatırlamıyorsanız, “Şifremi Unuttum” aracılığıyla kayıtlı e-postanızdan bilgilerinize erişebilirsiniz. Öncelikle “Üye Girişi” sayfasındaki “Şifremi Unuttum” yazısına tıklayın. Üye olurken kullandığınız e-posta adresinizi ve güvenlik kontrolü için belirtilen karakterleri ilgili kutulara girdikten sonra e-posta adresinize bir link gönderilecektir. Gönderilen linki tıklayarak yeni şifre oluşturabilir, alışverişe güvenle devam edebilirsiniz. Herhangi bir sorun halen yaşıyorsanız destek@oyuncakmatik.com mail adresine mail gönderebilir destek alabilirsiniz.

Yorumum neden onaylanmadı?

Oyuncakmatik’de yer alan ürün yorumları, belirli kriterler dahilinde değerlendirilerek yayına alınır. Yorumların yayımlanma süresi bu değerlendirmeden dolayı değişkenlik gösterebilir. Yorumunuzun onaylanmadıysa, nedenini “Hesabım” sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

Yorum onay kriterleri ise aşağıdaki gibidir:

Yayımlanma Kıstasları: Ürün veya markayla ilgili bilgi veren, ürüne ve kullanımına dair artı ya da eksi özellikleri yazan, tedarik ve teslimat sürecini değerlendiren yorumlar onaylanarak ürün sayfasında yer alır.

Yayımlanmama Kıstasları: Hakaret, argo veya alaycı tavır içeren, fiyat bilgisi verilen, soru sorulan, link verilen, karşılaştırma yapılan, kısıtlı sayıda içerik olup yeterli bilgi içermeyen yorumlar onaylanamamaktadır.

Ürünlere nasıl yorum yapabilirim?

Ürünlere yorum yapabilmeniz için sitemize üye olmanız ve ürünü satın almanız gerekmektedir.

Üyeliğimi nasıl iptal edebilirim?

Üyelik iptali, talebiniz doğrultusunda onay alınarak yapılır. İptal edilen üyelikler yeniden aktif edilemez. Eğer üyeliğinizi iptal etmek istiyorsanız aşağıdaki “Bize Yazın” butonundan bize ulaşarak yardım alabilirsiniz.

İptal olan üyeliğimi yeniden nasıl aktif ederim?

Üyelik iptali, güvenlik nedeniyle veya üyelik sahibinin talebi doğrultusunda, onay alınarak yapılır. İptal edilen üyelik yeniden aktif edilemez. Bu nedenle ana sayfada sağ üst bölümde yer alan “Giriş Yap veya Üye Ol” butonuna tıklayarak hemen yeni bir üyelik oluşturabilirsiniz.

Üyeliğim bilgim dışında iptal edilmiş. Ne yapmalıyım?

Oyuncakmatik.com, güvenlik koşulları nedeniyle üyeliğinizi iptal edebilir. Böyle bir durumla karşılaştıysanız, yeni bir hesap açarak alışverişinize devam edebilirsiniz.

Uzun süre siteye giriş yapmadım, üyeliğim silinir mi?

Uzun süre siteye giriş yapmayan kullanıcıların üyelikleri dondurulmaz. Üye girişi yapıp hesaplarını tekrar kullanabilirler.

Birden fazla üyelik oluşturabilir miyim?

Oyuncakmatik.com‘da farklı e-posta adresleri ile birden fazla üyelik oluşturabilirsiniz. Aynı e-posta adresi ile sadece bir üyelik gerçekleştirebilirsiniz. Ancak Kupon, Hediye çeki ve kampanyalar kapsamında birden fazla üyelik açıldığı tespit edilmesi halinde diğer hesaplarla yapılan alışverişlerde hak kazanılsa bile kupon yüklemesi yapılmayacak ve üyelikler oyuncakmatik.com tarafından kapatılabilecektir.

Yabancı uyruklu olanlar üye olabilir mi?

Yabancı uyruklu kişiler, oyuncakmatik.com‘a üye olabilir. Ancak ürün gönderimi, sadece Türkiye sınırları içerisindeki adreslere yapılır.

Siparişinize Dair Sözleşme ile İlgili Bilgiler

Elektronik ticarete ilişkin oluşturulan; Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, elektronik ortamda saklanmaktadır. Sözleşmeye ulaşmak için müşteri hizmetlerinden yazılı olarak talepte bulunabilirsiniz.

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları Nelerdir?

Oyuncakmatik.com ve tüketici arasında doğacak uyuşmazlıklarda; Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde doğrudan yerleşim yerinizin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’ne başvuruda bulunulabilir.

Siparişimi nasıl takip edebilirim?

Siparişinizi “Hesabım” sayfasındaki “Siparişlerim” bölümünden görebilir, ürünlerinizin durumunu sipariş statülerinden takip edebilirsiniz.

Sipariş statüleri

Sipariş verdiğiniz ürün hâlihazırda stokta mevcutsa rezervasyonunuz hemen yapılır ve siparişiniz “Hazırlanıyor” statüsüne geçer. Bu aşamada faturanız düzenlenir ve ürün hazırlanarak kargoya teslim edilir.

Eğer siparişinizdeki ürün stokta mevcut değilse ürününüz için tedarik süreci başlar. Siparişinizde birden çok ürün olması durumunda ise ilk sipariş verilen üründen başlayarak stokta olanların rezervasyonları yapılır, henüz stokta bulunmayan siparişleriniz için de tedarik süreci başlar. Temin aşamasında olan ürününüzle ilgili “İşleme Alındı” yazısını görürsünüz. Ürünleriniz tedarik edildikten sonra ise siparişiniz “Hazırlanıyor” statüsüne geçer. Bu aşamada da faturası düzenlenir ve kargoya teslim edilir.

Siparişiniz paketlenip kargoya teslim edildiğinde statüsü “Siparişiniz kargoya verildi” olarak görünür ve paketinizin kargo süreci “Hesabım – Siparişlerim” sayfasında siparişinizin sağ üst kısmında yer alan “Sipariş Takibi” bölümünde sizinle paylaşılır.

Teslimat süreleri

Kargoya teslim edildikten sonra ürünlerinizin teslimat süresi, teslimatın yapılacağı adrese ve kargo firmasının teslimat hızına göre değişkenlik gösterebilir.

Normal şartlarda İstanbul içi siparişler, kargoya verildikten sonra 48 saat içerisinde, İstanbul dışı siparişler ise (kargo firmasının bulunduğunuz il ve ilçeye taahhüt ettiği teslim süresine göre değişmekle birlikte) 2-3 gün içerisinde teslimat varış yerine ulaştırılır. Detaylı bilgiyi ilgili kargo firmasından alabilirsiniz.

Siparişim ne zaman kargoya verilir?

Siparişiniz onaylandıktan sonra ürününüz eğer stokta mevcutsa siparişiniz hazırlanır, faturası düzenlenir ve ardından sipariş esnasında seçtiğiniz gönderim türüne göre kargo firmasına teslim edilir. Stokta değilse tedarik süreci başlar ve ürün temininin ardından hemen kargoya teslim edilir. Süreci “Hesabım Sipariş Takip” menüsünden takip edebilirsiniz.

Ürünlerin tedarik süreleri birbirlerinden farklı olursa;
Siparişinizden birden fazla ürün varsa ve farklı sürelerde tedarik ediliyorlarsa, tedarik tarihi daha uzun olan ürününüz temin edilene kadar siparişleriniz bekletilir. Siparişinizdeki diğer ürünleriniz tedarik süreleri geldiğinde ürünlerinizin hepsi adresinize kargolanır.
Sonraki alışverişlerinizde siparişiniz adresinize daha hızlı teslim edilmesini istiyorsanız, ürünleri ayrı ayrı sipariş verebilirsiniz.

Kargo/Teslimat Türleri

Stokta mevcut olan ürünü satın aldığınızda siparişiniz aynı gün içerisinde faturası düzenlenip kargoya teslim edilecektir. Kargoya teslim edildikten sonra ürünlerinizin teslimat süresi, teslimatın yapılacağı adrese ve kargo firmasının teslimat hızına göre değişkenlik gösterebilir. Detaylı bilgiyi ilgili kargo firmasından alabilirsiniz.
Hafta içi saat 13:00’den önce verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilerek adresinize gönderilir. Hafta sonu ve/veya resmi tatil günlerinde vermiş olduğunuz siparişler bir sonraki iş günü kargoya teslim edilerek adresinize gönderilir.

Siparişim neden ödeme kontrol sürecinde bekliyor?

Kredi kartları güvenlik birimi, gerek duyduğunda bankada kayıtlı kişisel bilgilerinizde yer alan sabit telefon numaralarından size ulaşarak sipariş onayı alır ve bize iletir. Sipariş onayı sistemimizde göründüğünde siparişiniz hazırlanır ve kargoya teslim edilir.

Siparişiniz 2 günü aşan sürede onay alamamışsa, bankanız kendi sistemlerinde kayıtlı bulunan sabit telefon numaralarından sizi aramış fakat ulaşamamış demektir. Bu durumda bankanızı arayarak kişisel bilgilerinizi güncellemenizi ve kredi kartı güvenlik birimine size en kısa sürede ulaşabilecekleri sabit bir telefon numarası vermenizi öneririz.

Kişisel bilgilerinizi güncelledikten sonra siparişiniz sistemimizde görünecek ve teslimat için hazırlanacaktır.

Sipariş numaramı nasıl öğrenebilirim?

Sepete eklediğiniz ürünün ödemesini yapıp ürünü satın aldıktan sonra sipariş onay sayfasında sistem tarafından size 9 haneli sipariş numarası verilir. Ayrıca satın alma sonrası kayıtlı e-posta adresinize gönderilen sipariş onay e-postasından veya ”Hesabım – Siparişlerim” sayfasından da sipariş numaranıza ulaşabilirsiniz.

Kargo takip numaram nedir?

Siparişiniz kargoya verildiyse, “Hesabım – Siparişlerim” menüsünden kargo takip numaranızı görüntüleyebilir ve detaylı sipariş takibinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kargo takip numarasını nasıl alabilirim?

Siparişiniz kargoya verildikten sonra, “Hesabım-Siparişlerim” menüsünden kargo takip numaranızı görüntüleyebilir ve detaylı sipariş takibinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer kargo takip numarası hesabınıza yansımamışsa en kısa zamanda bizimle iletişime geçiniz.

Adresime yakın kargo şirketi yok, siparişimi nasıl teslim alacağım?

Anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları genellikle Türkiye’nin her yerine ürün teslimi yapar. Eğer bulunduğunuz yerde kargo şubesi yoksa, orası “mobil bölge” kapsamında değerlendirilir ve haftanın belli günlerinde ürün teslimi yapılır.

Oyuncakmatik.com’da belirtilen ürün tedarik süreci ve kargo ücretleri il, ilçe merkezleri için geçerlidir. İl, ilçe merkezleri ve mobil bölgenin dışında kalan noktalara ürün teslimi yapılamaz, yapılsa da ekstra bir kargo ücreti talep edilebilir.

Sipariş ettiğim ürün temin edilmedi. Ne yapabilirim?

Sipariş verdiğiniz ürünlerin temin edilemediği durumlarda, ilgili siparişiniz temin edilene kadar bekletilebilir ya da iptal edilebilir. İptal işlemini takiben, iptali gerçekleşen bedel otomatik olarak hesabınıza yatırılır.

Sipariş verdiğiniz ürünle ilgili tedarik edilemediği yönünde size bir bilgilendirme yapıldıysa, çözüm ya da bilgilendirme talepleriniz için aşağıdaki Destek Merkezi ile iletişime geçiniz.

Siparişim kargo firması tarafından ne zaman teslim edilir?

Siparişiniz onaylandıktan sonra hazırlanır, faturası düzenlenir ve ardından sipariş esnasında seçtiğiniz gönderim türüne göre kargo firmasına teslim edilir. Siparişiniz kargoya teslim edildikten sonra ürünlerinizin teslimat süresi, teslimatın yapılacağı adrese ve kargo firmasının teslimat süresine göre değişkenlik gösterebilir. Siparişinizi ve siparişinizin tahmini teslim tarihini “Hesabım – Siparişlerim” sayfasında “Sipariş Durumu” bölümünden takip edebilirsiniz.

Siparişim neden onaylanmadı?

Siparişiniz belli ödeme ve güvenlik durumlarda iptal edilebilir ya da onaylanmayabilir. Siparişinizin onaylanmamasının nedenleri şunlar olabilir;

EFT/havale ödemeleri:

Siparişinizi oluştururken ödeme tipi olarak EFT/havaleyi seçip ödeme işleminizi gerçekleştirdiyseniz, ödemeniz hesaplarımıza henüz yansımamış olabilir.

9 Haneli sipariş numaranızı ödeme sırasında dekontun açıklama kısmına yazarak siparişlerinizin Havale / EFT ödemelerinin daha hızlı işleme alınmasını sağlayabilirsiniz.

Güvenlik kontrolü:

Oyuncakmatik.com ya da bankanız, gerekli gördüğü durumlarda sipariş onayı için sistemde kayıtlı olan telefon numarasından kredi kartı sahibine ulaşmaya çalışır. Böyle bir durumda, telefon numarasına ulaşılamazsa, kredi kartı sahibinin güvenliğini sağlamak için sipariş onaylanmayıp iptal edilebilir.

Sipariş iptaliyle ilgili bilgiler, sipariş sahibinin üyeliği sırasında kayda alınan e-posta adresine gönderilir. Siparişlerinizin banka tarafından onaylanabilmesi için bankanızda ve Oyuncakmatik.com’da kayıtlı kişisel bilgilerinizi güncel tutmanızı öneririz.

Yurt dışına nasıl sipariş veririm?

Maalesef yurtdışına satışımız bulunmamaktadır.

Siparişim kaç günde adresime teslim edilir?

Siparişinizin teslimat süresi, kargoya verildiği tarihten itibaren bulunduğunuz şehre, resmi tatil ve bayram günlerine göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama teslimat süreleri 2 ila 4 iş günü arasındadır. Siparişinizi ve siparişinizin tahmini teslim tarihini “Hesabım – Siparişlerim” sayfasında “Sipariş Durumu” ve “Kargo Takibi” bölümünden takip edebilirsiniz.

Fatura teslimat adresimi nasıl değiştirebilirim?

Sipariş oluşturulduktan sonra fatura teslimat adresi bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Siparişlerinizle ilgili detayları “Hesabım – Siparişlerim” menüsünden inceleyebilirsiniz.

Eğer “İşleme Alındı” statüsündeyse siparişinizi iptal edip fatura teslimat adresi bilgilerinizi güncelleyerek yeniden sipariş verebilirsiniz. Ancak siparişiniz “Hazırlanıyor” veya “Kargoya verildi” statüsündeyse sipariş iptal edilemez.

Fatura bilgilerinde nasıl değişiklik yapabilirim?

Sipariş oluşturulduktan sonra fatura bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Eğer siparişiniz ya da ürününüz “İşleme Alındı” statüsündeyse siparişinizi iptal edip fatura bilgilerinizi güncelleyerek yeniden sipariş verebilirsiniz. Ancak siparişiniz “Hazırlanıyor” veya “Kargoya verildi” statüsündeyse sipariş iptal edilemez. Sipariş formunda belirttiğiniz fatura bilgileri, ödeme yapılan kartın sahibi adına düzenlendiğinden ve sipariş oluşturulduktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletildiğinden değişiklik yapılamaz.
Siparişlerinizle ilgili detayları “Hesabım – Siparişlerim” menüsünden inceleyebilirsiniz.

Satın almaktan vazgeçtiğim ürünü sepetimden nasıl çıkarabilirim?

Bir ürünü satın almaktan vazgeçtiğinizde iki şekilde ürünü iptal edebilirsiniz. İlki satın alma sonrası “İşleme Alındı” statüsündeyse sipariş iptali gerçekleştirerek, ikincisi de henüz satın alma işlemi yapmadığınız, sepetinizde duran ürünü sepetinizde çıkararak.

Henüz satın almadıysanız ürün sepetinizdeyken “Sepetim” sayfasına tıklayıp ardından karşınıza gelen ekranda ürün görseli ve adı altında yer alan “Sil” butonuna basarak almaktan vazgeçtiğiniz ürünü sepetinizde kaldırabilirsiniz.

Siparişimin iptal edildiğini nasıl anlarım?

Siparişler müşterinin talebiyle iptal edilebildiği gibi eksik bilgi veya ürünün tedarik edilememesi gibi nedenlerle de iptal edilebilir.

“Alındı” statüsündeki siparişinizi “Hesabım – SiparişlerimSipariş Detayı” bölümünden iptal edebilirsiniz. İptali yapılan siparişleriniz sayfada “Sipariş İptal” durumunda görünür.

Siparişiniz Kullanatdunyasi.com tarafından iptal edildiğinde ise güncel durumu “Hesabım – Siparişlerim” sayfasından ya da tüm ürünler iptal durumunda ise “Hesabım – Siparişlerim” sayfasında yer alan “İptal olan Siparişlerim” bölümünü seçerek görebilirsiniz. Ayrıca müşteri hizmetlerimiz sizi arayarak bilgi verir, e-posta ve SMS yoluyla da sipariş durum bilgisi paylaşılır.

Sipariş verdikten sonra ürünün fiyatı düşmüş. Ne yapabilirim?

Oyuncakmatik.com’da satışa sunulan ürünlerin fiyatları ithalatçı firmalar tarafından belirlenir, bu fiyatlara ve döviz kurlarına göre her gün Oyuncakmatik.com tarafından güncellenmektedir.

Öte yandan indirimlerin başlangıç ve bitiş tarihlerinde kimi zaman değişiklik yaşanabilir. Siparişlerinizin toplam tutarları sipariş oluşturma aşamasında bankanız tarafından otomatik olarak alındığından, üründe sonradan yapılan indirimler ödemenize yansımaz.

Siparişime nasıl ürün ekleyebilirim?

Siparişinizin ödemesi sipariş esnasında gerçekleştiği için mevcut siparişe ürün eklenememektedir.
Siparişiniz kargoya verilmediyse mevcut siparişinizi iptal edebilir ve yeniden sipariş verebilirsiniz. İptal durumlarında lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz.

Bilgim olmadan siparişim iptal edilmiş. Neden?

Siparişinizdeki yetersiz bilgi veya ürünün tedarik edilememesi gibi nedenlerle sipariş iptali yapılabilmektedir.
İptal durumunda ödemeniz açık provizyondaysa, açık provizyon işlemi iptal edilip sizden herhangi bir ödeme alınmaz. Bu durumda işlemler, ekstrenizde görünmez. Ancak Havale/EFT ya da kredi kartı ile ödemeniz gerçekleşmişse, para iadeniz ödeme yönteminize göre yapılır. Geri ödeme süreleriyle ilgili detaylı bilgiye buradan (banka ve eft/havale geri ödeme süreleri maddesi) ulaşabilirsiniz.

Siparişiniz bilginiz dışında iptal edildiyse ve bir aksiyon talep ediyorsanız, bizimle iletişime geçiniz.

Ürünümü nasıl iptal edebilirim?

Siparişinizdeki ürünü iptal edebilmeniz için ürün “İşleme Alındı” statüsünde olmalıdır. Ürün hazırlık aşamasında veya kargoya sürecinde olduğunda iptal edilemez. Bu durumda kargoyu teslim aldıktan sonra iade koşulları kapsamında aynı adrese aynı kargo firmasıyla geri göndererek iade edebilirsiniz.

İade koşullarını öğrenmek için Yardım sayfasında yer alan “İade ve Garanti Koşulları” kategorisini inceleyebilirsiniz.

Oyuncakmatik.com’da nasıl sipariş verebilirim?

Oyuncakmatik.com ‘dan üye olarak sipariş verebilirsiniz. Online mağazamızdan sitemize üye olmak için ana sayfadaki “Üye Ol” butonuna tıklamanız yeterli.

Üyelik işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra sipariş oluşturacaksanız;

 • Beğendiğiniz ürünü “Sepete Ekle” butonuna tıklayarak alışveriş sepetinize ekleyin.
 • Ürünlerinizi seçtikten sonra “Alışverişi Tamamla” butonuna tıkladığınızda teslimat bilgileri ekranına gelirsiniz. Teslimat ve fatura adresi bilgilerini doldurduktan sonra sayfanın alt kısmından kargo seçiminizi yapın.
 • Devam Et” butonuna tıkladığınızda ödeme bilgileri ekranına ulaşırsınız. Burada size sunulan ödeme tercihlerinden size uygun olanı seçin.
 • Ödeme seçiminizi yaptıktan sonra “Devam Et” butonunu tıklayarak sipariş onay ekranına geçebilirsiniz. Ekranın sağ üst tarafında bulunan “Siparişi Onayla” butonuna sadece bir defa tıklayarak siparişinizi onaylayın.
 • Açılan yeni sayfada sistem tarafından size verilen sipariş numarasını göreceksiniz. Siparişinizi ana sayfanın üst kısmında yer alan “Siparişlerim” alanından takip edebilirsiniz.

Sipariş verirken nelere dikkat etmeliyim?

Oyuncakmatik.com ’dan verdiğiniz siparişlerin beklediğiniz gibi, zamanında ve eksiksiz bir biçimde adrese teslim edilebilmesi için bazı noktalara özellikle dikkat etmenizi tavsiye etmekteyiz.

 • Oyuncakmatik.com ’da satılan ürünlerin hepsi %100 orijinal olup resmi distribütör, ithalatçı ya da imalatçı garantili olarak sunulur.
 • Kampanyalar alt limit, ürün grubu/kategori gibi belirli koşullarla sunulur. Kampanya koşullarını yerine getirdikten sonra kampanyadan faydalanabilirsiniz.
 • Ürünlerin kargo ve gönderim bilgilerine ürün sayfalarından ve ürünü sepete ekledikten sonra sipariş onay sayfasından erişebilirsiniz. Ürünleriniz, siparişin onaylanmasının ardından stoktan hemen kargoya teslim edilir. Sipariş takibiyle ilgili detaylara “Siparişlerim” sayfasından ulaşabilirsiniz.
 • Ürünlerin ödemelerini kredi kartı, banka kartı veya Havale/EFT yöntemiyle yapabilirsiniz. Havale/EFT ödemeleri için hesap numaralarımız sipariş esnasında bilginize sunulur.
 • Havale / EFT yöntemini tercih ettiğinizde siparişinizin ardından 1 iş günü içerisinde ödemeniz hesaplarımıza ulaşmış olmalıdır. Bu süre içerisinde ödemeniz bize ulaşmazsa siparişiniz iptal edilir. Ödeme yapmanıza rağmen siparişiniz henüz onaylanmadıysa web sitemizde sağ üstte yer alan “Bize Yazın” sayfasından bize ulaşabilirsiniz.
 • Siparişlerin iptal ve iade işlemleri, belirli koşullara bağlıdır. İptal ve iade koşullarını incelemek için Yardım sayfasından “İade ve Garanti Koşulları” konusunu inceleyebilirsiniz.
 • Siparişinizden teslimat adresi değişikliğini sadece “İşleme Alındı” statüsündeyken yapabilirsiniz.

Satın olduğum ürün ne zaman gönderilir?

Ürün detay sayfasında ve size gönderilen sipariş e-postalarında ürünü en geç hangi tarihte kargoya vereceği belirtilir. Ödeme alındıktan sonra, ürün belirttiği süre içinde sipariş kargoya verilir ve sisteme kargo bilgileri girilir. Kargo bilgileri, e-posta adresinize gönderilir. Ayrıca Hesabım menüsündeki Mevcut Sipariş sayfasından da siparişin durumunu takip edebilirsiniz.

Kargo Bedeli Öder miyim?

500 TL ve üzeri alışverişleriniz kargo ücretsiz kampanyasından yararlanarak ek ücret ödemesiniz.

500 TL altında alışverişleriniz kargo ücreti Türkiye’nin her yerine 75 ₺’dir. (19.07.2024)

Kargo bedava kampanyalarımız size e-bülten haberlerimiz ile duyurulduğu gibi kampanya dönemi boyunca kampanyalar sayfamızdan da yayınlanmaktadır. Kampanyalar sayfamıza linkten ulaşabilirsiniz.

Birden fazla ürün satın aldığımda, hepsi birlikte gönderilebilir mi?

Oyuncakmatik.com’dan satın aldığınız ürünler, tedarik süreleri farklı değilse tek kargoyla birlikte gönderilir.

Oyuncakmatik.com gönderimlerinde hangi kargo firmalarıyla çalışılıyor?

Oyuncakmatik.com’dan satın alacağınız tüm ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları (Sürat Kargo veya Aras Kargo ile teslim edilmektedir. Kargo takibinizi, mail adresinize ” siparişiniz gün sonunda kargoya teslim edilecektir ” maili geldikten 1 gün sonra aşağıdaki linke sipariş numaranızı ve e-mail adresinizi yazarak yapabilirsiniz.

Kargo teslimat adresinde beni bulamazsa ne olur?

Kargo firması siparişinizi belirtmiş olduğunuz adrese teslim eder. Adresinizde bulunmamanız durumunda paketinizi en yakın şubeden alabileceğinize dair bir not bırakır. Üç gün içerisinde paketinizi şubeden almamanız durumunda siparişiniz www.oyuncakmatik.com deposuna geri döner.

Teslimat sırasında evde yoksam başkası paketimi alabilir mi?

Adrese teslimat seçeneğimizde paketiniz size ve yalnızca birinci dereceden yakınlarınıza teslim edilebilir. Kimlik ibrazı istenecektir ve soyadı tutarlılığı gerekmektedir. Teslimat adresinde paketinizi alan kişinin imzası istenecektir.

Kargo şirketi bulunduğum adrese kargo dağıtımı yapıyor mu?

Anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları Türkiye’nin her bölgesine teslimat yapmaktadır. Ancak, bazı özel bölgeler için teslimat günü ya da şekli değişkenlik gösterebilir.

Kargomu şubeden teslim alabilir miyim?

Sipariş sahibinin güvenliğini sağlamak amacıyla kargo firmalarıyla yapılan anlaşma gereği kargo şubelerinden teslimat yapılmamaktadır. Ürünlerin teslimatı, belirlediğiniz teslimat adreslerine yapılır. Talep ettiğiniz durumlarda, paketinizi şubeden teslim almak isterseniz, paketinizin iletildiği kargo şubesiyle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Sipariş verdiğim ürünler ileri bir tarihte teslim edilebilir mi?

Sipariş verilen ürünler, stok durumu ve gönderim türüne göre belirli sürelerde hazırlanıp taahhüt edilen en kısa sürede adresinize gönderilmeye çalışılır. Gönderim tarihinde herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir.

Teslimatı yapacak kargo şirketini değiştirmek istiyorum?

Kargo firması, sipariş verdiğiniz ürünün türüne, boyutuna göre otomatik olarak seçildiğinden kargo firması seçme veya değiştirme imkanı bulunmamaktadır.

Fatura adresimden farklı bir adrese ürün teslim edebilir misiniz?

Siparişinizi verirken farklı bir teslimat adresi belirtebilirsiniz. Siparişinizin teslim edilmesi için belirleyeceğiniz adres, ev adresi, iş adresiniz ya da bir arkadaşınızın adresi olabilir. Teslimatınızın doğru ve kolay yapılabilmesi için adres bilgilerinizi (adres,sokak,mahalle,cadde) eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

Siparişlerimin sevkiyat durumunu nereden takip edebilirim?

“Siparişlerim” sayfasından tüm siparişlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Siparişiniz kargoya verildiği anda tarafınıza e-mail ile bilgi geçilecektir.

Ürünü kargodan teslim alırken nelere dikkat etmeliyim?

Ürününüzü teslim alırken ürün ambalajında sorun görüyorsanız, kargo görevlisine tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız.

Siparişimdeki ürün/ürünler yanlış geldi. Ne yapmalıyım?

Siparişini verdiğiniz ürün yerine faturanızda yazan ve koliden çıkan ürün birbiri ile aynı değilse ürününüzle ilgili yaşadığınız sorunları için, ürünün elinize geçmesinden itibaren 14 gün içinde tarafımıza başvurabilirsiniz. Başvurunuzun ardından size verilen ‘kargo gönderi kodu’ ile ürününüzü hiçbir “kargo ücreti” ödemeden geri gönderebilirsiniz.

Yurt dışına teslimatınız var mıdır?

Maalesef yurt dışına teslimatımız şu an için mümkün değildir.

Kargo Bedeli neden çok yüksek?

Kargo firmaları ile size en uygun olacak ücretlendirmeyi sağlamak için sürekli çalışmaktayız. Ancak, kargo ücretleri, ürünlerin boyutlarına, ağırlıklarına ve teslim edilecek adrese göre değişkenlik göstermektedir.Bu sebeple ücretlendirme de değişkenlik gösterebilir.

Ürünüm hasarlı olarak geldi. Ne yapabilirim?

Siparişiniz size ulaştığında kargo teslimat formunu imzalayınız ve kargo görevlisinin yanında paketinizi kontrol ediniz. Kontrolünüzü gerçekleştirdiğinizde paketiniz hasarlı, eksik veya hatalı ise kargo paketini teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını talep ediniz. Daha sonra siparişlerim sayfasından, destek@oyuncakmatik.com e-posta adresimizden veya 0212 659 38 10 numaralı müşteri hizmetleri hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kapıda ödeme seçeneği var mı?

Hayır, oyuncakmatik.com’da şimdilik kapıda ödeme seçeneği yoktur.

Hangi Kredi Kartları ile ödeme yapabilirim?

Tüm Mastercard ve Visa kredi kartlarınızla alışveriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi banka kartlarına taksit yapılmaktadır. Taksitli tutarları ürün sipariş verme esnasında görebilirsiniz.

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Oyuncakmatik.com’dan Kredi kartı, banka kartı, BKM Express, Havale/EFT ödeme seçenekleri ile sitemizden alışveriş yapabilirsiniz.

Banka kartıyla ödeme yapabilir miyim?

oyuncakmatik.com’da 3D Secure seçeneğini kullanarak banka kartlarıyla güvenli bir şekilde ödeme yapabilirsiniz.

Banka kartımın puanları ile ödeme yapabilir miyim?

Hayır, kart bilgilerinin puanları alışverişte kullanılamaz.

Banka kartımın puanları ile ödeme yapabilir miyim?

Hayır, kart bilgilerinin puanları alışverişte kullanılamaz.

Kredi kartımdan çekim yapılmış ancak siparişim görünmüyor. Ne yapabilirim?

Sipariş onay aşamasından sonra sistem size 9 rakamlı sipariş numaranızı bildirir. Bu numara sistem tarafından size bildirilmediyse, ”Siparişlerim” sayfasından mevcut bir siparişinizin olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer siparişinize ulaşamıyorsanız, internet bankacılığı veya telefon bankacılığı aracılığıyla bankanızla iletişime geçip, kredi kartınızdan ödeme/provizyon alınıp alınmadığına bakmalısınız. Çünkü bankalarla yaşanabilen kısa süreli bağlantı sorunları nedeniyle sistem bazen siparişinizi oluşturamayabilir.

Kredi kartımdan çift çekim yapılmış. Ne yapabilirim?

Sipariş oluşturma aşamasında bağlantı sorunları nedeniyle kredi kartınızdan sipariş tutarı iki kez çekilmişse en kısa sürede bizimle iletişime geçiniz. Müşteri hizmetleri destek@oyuncakmatik.com e-posta adresinden veya 0212 659 38 10 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Kredi kartımdan isteğim dışında tahsilat yapılabilir mi?

oyuncakmatik.com’da alışveriş yaparken kullandığınız karta ait bilgiler, oyuncakmatik.com’da saklanmaz. Bu nedenle kartınız bilginiz dışında kullanılamaz.

Ödeme aşamasında sorun yaşıyorum. Ne yapabilirim?

Ürünü sepete ekledikten sonra ödeme aşamasında sorun yaşıyorsanız, bu sorunun nedeni şunlar olabilir:

 • Kredi kartı/banka kartı bilgilerinizi hatalı/eksik girmiş veya kartınız bakiye yetersizliği vb. durumlar nedeniyle onaylanmıyor olabilir.
 • 3D secure ile ödeme yapmayı tercih ediyorsanız, kayıtlı cep telefonu bilginiz güncel olmayabilir.
 • Ürünün stok durumu değişmiş ve ürün tükenmiş olabilir.
 • Sistemsel anlık bir sorun yaşanıyor olabilir.

Halen sorun yaşıyorsanız bizim iletişime geçebilirsiniz

Ödemeyi EFT/Havale yolu ile yapabilir miyim?

Ödeme sayfasında dilerseniz Havale/EFT seçeneğini kullanarak da ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Havale ile yapılan ödemelerde, ödeme onayının en çok 2 iş günü içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 2 iş günü içerisinde ödeme onayı alınamayan siparişler sistem üzerinden otomatik olarak iptal edilmektedir.

3D Secure nedir?

3D Secure, online alışverişlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kart kuruluşları tarafından geliştirilmiş bir kimlik doğrulama sistemidir. İnternetten yapılan alışverişlerde, kart sahibine sms ile gelen şifreyle kredi kartı onaylama işlemi olarak da bilinir. Visa kredi kartı için kullanılan uygulamaya “Verified by Visa”, MasterCard için olanına ise “SecureCode” adı verilir.

3D Secure ile nasıl alışveriş yapılır?

oyuncakmatik.com’dan yapacağınız alışverişlerde, kredi kartınızın bağlı olduğu banka bu sistemi destekliyorsa ödeme sayfasında 3D Secure seçerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

3D Secure neden güvenlidir?

oyuncakmatik.com’dan yapacağınız alışverişlerde, kredi kartınızın bağlı olduğu banka bu sistemi destekliyorsa ödeme sayfasında 3D Secure seçerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. 3D Secure sistemiyle yapılan alışverişin geçerli sayılabilmesi için; kart sahibinin, yapılan işlemi, banka tarafından kendine verilen sms şifresiyle onaylaması gerekiyor. Yani kredi kartı numaranız başkaları tarafından biliniyor olsa bile şifreniz sadece sizde olduğundan internet ortamında güvenli alışveriş yapabilirsiniz.

CVV2 veya CVC2 nedir?

3D Secure, online alışverişlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kart kuruluşları tarafından geliştirilmiş bir kimlik doğrulama sistemidir. İnternetten yapılan alışverişlerde, kart sahibine sms ile gelen şifreyle kredi kartı onaylama işlemi olarak da bilinir. Visa kredi kartı için kullanılan uygulamaya “Verified by Visa”, MasterCard için olanına ise “SecKredi kartınızın arka yüzündeki numaranın son 3 rakamı CVV2, CVC2 veyaCID adı verilen bir güvenlik kodudur. Örneğin kartınızın arkasında 0000 1111 2222 3333 444 yazıyorsa CVV2 numarası (Güvenlik Numarası) 444′tür.
CVV2 veya CVC2 denen güvenlik kodu, kredi kartı sahteciliğinin önüne geçmek için kullanılan yöntem olarak oluşturulmuştur. Genellikle telefon, faks ve internet üzerinden yapılan alışverişlerde kartınızın fiziksel olarak var olup olmadığının kontrolü amacıyla kullanılır. Güvenlik numarası banka tarafından kartın basımı sırasında, kredi kartı numarasının ve son kullanma tarihinin sadece bankanın bildiği bir yöntem şifrelenmesi ile oluşturulur. “SecureCode” adı verilir.

TC kimlik numarası yazılması neden zorunludur?

Ürünlerin faturasının adınıza kesilmesi ve kargonun doğru kişiye teslim edilmesi için alıcıların alışverişlerinde TC kimlik numarası yazması zorunludur.

Siparişim onaylamadı, para iadesi ne zaman yapılır?

İade tutarı, bankanızın süreç ve uygulamalarına bağlı olarak ortalama 3 iş günü içerisinde kartınıza artı bakiye olarak yansıyacaktır.

Mevcut siparişlerimi nasıl görüntüleyebilirim?

oyuncakmatik.com’a üye girişi yapıp Hesabım menüsündeki Mevcut Sipariş sekmesini tıklayın. Mevcut Sipariş sayfasından tüm siparişlerinizi görebilir, kargo takibi yapabilir ve iptal, iade, değişim talebinizi iletebilirsiniz.

Satın aldığım ürün ayıplı veya kusurlu ise ne yapmalıyım?

Satın almış olduğunuz ürün ve ürünleri ayıplı / kusurlu olduğunu bildirmek için oyuncakmatik.com’dan sipariş detaylarını bölümüne giriş yaparak “Sipariş numaranız” öğrenerek, iade sebebiniz ile birlikte talebinizi ürün resimleri ile birlikte destek@oyuncakmatik.com e-posta adresine mail göndermeniz gerekmektedir. Operasyon ekibimiz gerekli kontrolleri sağladıktan sonra tarafınıza kargo barkod gönderi bilgilerini iletecektir.Sonrasında iade etmek istediğiniz ürün ve ürünleri; iade kargo kodunu kullanarak gönderebilirsiniz. Ürünleri hasar görmeyecek şekilde faturası ile birlikte gönderimini sağlamanız gerekmektedir.

Göndermiş olduğunuz iade ürünler tarafımıza ulaştıktan sonra 3 iş günü içinde hesabınıza ücret iadesi gerçekleştirilir.

Sorunun ürünün yanlış kullanımına bağlı olarak kullanıcı hatasından (yanlış şarj etme, yanlış pil kullanımı, çarpma, kırma, bozma, düşme sonucu kırılma, yanlış montaj, yanlış kullanım…vb) kaynaklandığı tespit edilen durumlarda ürün iadesi alınmaz.

Kusurun kullanımdan / kullanıcı hatasından kaynaklanmadığı durumlarda ürün inceleme amaçlı tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

İnceleme sonucunda kusurlu olduğu bildirilen üründeki arızanın kullanıma bağlı oluşmadığı, ürünün kusuru olduğu tespit edildiğinde tarafınıza ürünün; kusursuz olan yenisi gönderilir ya da isteğinize göre iadesi alınır.

Eğer ürünün kusursuz olan yenisi stoklarda mevcut değilse telefon ya da e-mail ile bunun bilgisi size verilir.

Eğer kusurlu ürünün, kusuru olmayan yeni ürün ile değiştirilmesini talep ederseniz; kusurlu ürünlerin inceleme için tarafımıza gönderilmesi ve kusursuz yeni ürünün size geri gönderilmesine ilişkin kargo bedelleri tarafımıza aittir.

Kusurlu ürünün kusursuz yenisini istemez ve iade talebinde bulunmanız durumunda, iade talebinizi iletişim formunu doldurarak ya da Oyuncakmatik Müşteri Hizmetleri hattımızı arayarak bize bildirebilirsiniz.

Teslim tarihinden itibaren ilk 14 gün içerisinde arıza bildirimi yapmanız ve ürünü göndermeniz durumunda söz konusu arızanın tespit edilmesiyle beraber iade ya da değişim hakkınızı kullanabilirsiniz.

Arızalı olduğunu düşündüğünüz ürün için e-posta veya telefonla bilgi alarak arızanın kullanım hatalarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenip sorunu yerinde gidermenizi sağlayabiliriz.

Arızalı / hatalı ürün size gönderildiği şekilde tüm aksesuarları, kutusu ve kitapçıklarıyla eksiksiz, hasarsız ve kargoda oluşabilecek hasarlara karşı uygun bir paket içinde göndermelisiniz.

Ürünün kendisinde ya da orijinal ambalajında çizik, bant, etiket veya herhangi bir hasar olmamasına dikkat ediniz. Ürünle birlikte satış faturası ile birlikte tüm nüshaları gönderilmelidir. Arızalı ürün firmamıza ulaştığı gün arıza tespiti için teknik servisimize alınır, arıza tespiti 3 iş günü içinde yapılır. Arıza raporu onaylandıktan sonra iade süreci başlatılacaktır. Eğer aldığınız ürünün teknik servisi yetkili servislerce yapılıyorsa, ürün en kısa sürede arıza tespiti için firmamız tarafından yetkili servise gönderilir ve servisin verdiği arıza raporu neticesinde değişimi yapılır veya iade alınır.

Kullanıcı kusurundan kaynaklanan arızalar iade ve garanti kapsamı dışındadır. (Düşme, kırılma, yetkisiz tamir, yanma, voltaj değişiklikleri vb.)

Ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı (ürünü) reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz.

İade işlemleriniz ile ilgili her türlü sorunuz için 0212 659 38 10 numaralı hattımızdan veya destek@oyuncakmatik.com adresinden müşteri hizmetleri yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Siparişimdeki Ürün veya Ürünleri Nasıl İade Edebilirim?

Satın aldığınız ürünü teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içinde aşağıdaki koşullara uyması halinde iade edebilirsiniz. İade etmek istediğiniz ürünü gönderirken anlaşmalı kargo şirketi ile göndermeniz halinde “Kargo Bedeli” ödemezsiniz.

İade edeceğiniz ürün ile birlikte hediye veya promosyon ürün mevcut ise tamamını iade etmeniz gerekmektedir.

Faturası kurumlar adına düzenlenen siparişlerin iade işlemleri, iade faturası düzenlenmediği takdirde tamamlanamaz. Faturanın tüm nüshaları gönderilmediği takdirde KDV ve yasal tüm yükümlülükler müşteriye ait olur ve bu bedel iade edilmez.

İade/değişim işlemlerinde satın alınan ürüne ait orijinal kutusu/ambalajı zarar görmeyecek şekilde muhafaza edilmeli ve gönderilmelidir.

Cayma hakkını kullanabilmeniz için iade etmek istediğiniz ürünlerin satış değerini yitirmemiş olması gerekmektedir.

Orijinal ambalajı bozulmuş, kutu ve iç aksesuarları olmayan, tekrar satılabilirlik özelliğini yitirmiş ürünlerin iadesi yapılamaz.

İade edilmek istenen üründe herhangi bir hasar, çizilme, yırtılma, bant-etiket kullanımı ve kutu içeriğinde eksilme varsa ürün iadesi kabul edilmez.

T.C.Sağlık Bakanlığı’nın Hijyenik Ürün Yönetmeliği’ne göre ayıplı ürün olmadığı sürece hijyenik ürünlerin açıldıktan sonra iade edilemez veya değişim yapılamaz.

Kitap, CD, kaset gibi ürünlerin iade ya da değişimi yapılmamaktadır. Kostüm/şapka gibi ürünlerin iadesi mümkün değildir. Ürün orijinal ambalajı bozulmadığı takdirde başka bir beden/ölçü ile değişim yapılabilir.

İade etmek istediğiniz ürüne ait satış faturasının tüm nüshalarını tarafımıza teslim etmeniz gerekmektedir.

İade koşulları nelerdir?

Oyuncakmatik.com’dan satın aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içinde Oyuncakmatik’e başvurarak, iade koşulları dahilinde kargo bedeli ödemeden ücretsiz olarak iade edebilirsiniz. Eğer ürün iade koşullarını karşılamıyorsa ürün adresinize geri gönderilebilir.

Ürünlerin cayma hakkı dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün orijinal kutusunda ve içinde bulunan ambalajlara zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının yanı sıra, varsa hediye olarak verilen promosyonlu, kampanyalı ürünlerle birlikte aynı anda hasarsız ve eksiksiz gönderilmesi gerekir.

Cayma hakkının geçerli olmadığı ürünler şunlardır:

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler,
Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,
Hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler,
Basılı ürünler (kitap, vb.),

Cayma hakkının sadece belli koşullarda geçerli olduğu ürünler şunlardır:

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Aksi halde iade alınamamaktadır:
Her türlü yazılım ve programlar – DVD, VCD, CD ve kasetler
Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (Toner, kartuş, şerit vb.)
Kurulum gerektiren ürünler mutlaka yetkili servis tarafından açılmalı ve kurulumu yapılmalıdır. Yetkili servis dışında açılan ürünler garanti kapsamı dışında kalabilir. Servis kurulumu esnasında üründe sorun tespit edilirse tutanak ile değişim/iade işlemleri yapılabilir.
Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olanlardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan (iç çamaşırı, mayo, kozmetik, kulaklık vb.) ürünler iade alınmaz.

İade sürem doldu, nasıl işlem yapabilirim?

iade koşullarını oluşmaması ve belirtilen süreçte gönderilmeyen ürünler iade kabul edilmeyecektir.

İade Talebinin Reddi

İade ve değişim talebinizin gerekli koşulları sağlamaması durumunda (bkz. oyuncakmatik.com – Mesafeli Satış Sözleşmesi), talebiniz tarafımızca kabul edilmeyerek, tekrar sipariş sahibine gönderilecektir. Konu ile ilgili bilgi almak isterseniz Müşteri Hizmetlerine veya destek@oyuncakmatik.com mail yoluyla ulaşabilirsiniz.

Ürünün ambalajı zarar gördü ise yine de iade edebilir miyim?

İade edilen ürünün ambalajı kullanıcı tarafından hasarlanmış ve bu nedenle ürünün tam fiyatından tekrar satılabilme özelliği yitirilmiş ise, iade ürün kabul edilmemektedir.

Ürün kargodan hasarlı çıktı, bu durumda ne yapmalıyım?

Size teslim edilen paketin içinden ürünün hasarlı, ezik ya da ıslak çıkması durumunda: Durumu teslimat sırasında fark ediyorsanız paketi teslim almayınız. Kargo görevlisine hasar kayıt tutanağı hazırlayıp ilgili tutanağı tarafımıza iletiniz. Hasarlı olan ürünleri değişim / iade için üyelik üzerinden değişim / iade formunu doldurarak tarafımıza gönderebilirsiniz. Söz konusu işlemleri yaptıktan sonra ürünler tarafınıza sağlam olarak yeniden gönderilecek ya da ürün bedeli iade edilecektir.

Değişim / iade için ürünü nasıl gönderebilirim?

Aşağıda bulunan iade formunu doldurup ya da destek@oyuncakmatik.com mail adresiyle bize ulaşmanız gerekmektedir. İade ve değişim talebinizin gerekli koşulları sağlaması durumunda değişim / iade edilecek ürünü taşım esnasında zarar görmeyecek şekilde paketleyerek kargoya teslim ederek tarafımıza gönderiniz.

İadem farklı banka hesabına veya kredi kartına yapılabilir mi?

İadeler bankaların online ödeme sistemleri üzerinden yapılmaktadır. Banka kısıtlamaları gereği, iade sadece ödeme için kullanılan karta, hesaba ve ödeme tipine uygun olarak yapılmaktadır.

İadeler için geri ödeme süresi ne kadardır?

İadenin hesaba yansıma süresi ortalama 3 gün içinde iadeniz sağlanmaktadır. Bankanızdan kaynaklı sebeplerle iadenizin kredi kartınıza yansıması bir kaç gün sürebilir. İadenizin makul süre içerisinde gerçekleşmediğini düşünüyorsanız lütfen durumu “bize ulaşın” sayfamızdan bize iletiniz. Bankaların çalışma prensibi gereğince taksitli olarak satın almış olduğunuz ürünlerin geri ödemeleri de ekstrenize aynı taksit planı doğrultusunda yansıyacaktır.

Ürün iadesinde kargo ücreti kim tarafından karşılanır?

Sitemiz üzerinden satın aldığınız ve tarafınıza ulaşan ürünün hatalı çıkması ve İade prosedürüne uygun sürelerde yapılan tüm iade işlemlerinde ürünleri anlaşmalı kargo firmamız ile karşı ödemeli olarak gönderebilirsiniz. Anlaşmalı kargo firması dışındaki firmalarla yapacağınız gönderilerde kargo bedeli sizin tarafınızdan karşılanmış olmalıdır, aksi halde karşı ödemeli gönderi teslim alınmaz.

Kurumsal fatura seçeneğiyle verilen siparişlerde iade nasıl yapılır?

Ürünün faturası şirket adına kesilmiş ise iade işlemi için kurumun düzenlemiş olduğu ‘iade faturası’ ve ‘iade irsaliyesi’ (ya da irsaliyeli fatura) gönderilmesi zorunludur. Aksi durumda, faturası kurumlar adına düzenlenen siparişlerin iadeleri yapılamamaktadır.

Siparişimi kargoya verilmeden nasıl iptal edebilirim?

Siparişinizi kargoya verilmeden iptal etmek isterseniz üyeliğiniz üzerinden “Siparişlerim” bölümünden “Sipariş detayı “ kısmından iptal edebilirsiniz. Sipariş iptal işlemi “Sipariş Alındı” konumunda olan siparişler için geçerli olup siparişiniz “Hazırlanıyor” konumunda ise iptal edilememektedir. Siparişinizi gün içerisinde en geç saat 14:00’den önce iptal etmeniz gerekmektedir. Kargo tarafınıza ulaştıktan sonra üyelikten iade formunu doldurarak iade için gönderimini sağlayabilirsiniz.

İade İşlemi ve Onayı Hakkında Bilgilendirme

İade ürününüz depomuza ulaştıktan sonra, talebiniz ilgili ekibimiz tarafından hızlı ve doğru bir şekilde incelenecek ve değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucuna göre iadenizin kabul edilmesi durumunda, iade süreci tarafımızca başlatılacaktır. Para iadeniz, alışverişinizi tamamladığınız ödeme yöntemine göre gerçekleştirilecektir. Para iade onayınızın gerçekleştirilmesinin ardından, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinize, iade işleminizin tamamlandığına dair bir bilgilendirme maili iletilecektir.

Faturasız İade İşlemi Yapabilir miyim?

İade ve değişim işlemleri faturasız olarak gerçekleştirilememektedir.

Hangi Ürünlerin İadeleri kabul edilmemektedir?

Tüketicinin çok özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Kampanyaları nereden takip edebilirim?

Anasayfa aktif kampanyalar butonuna tıklayarak aktif kampanyalarımızı öğrenebilirsiniz. Anında haberdar olmak için Bültene üye olmayı unutmayınız.

oyuncakmatik.com kampanyalarından nasıl haberdar olurum?

oyuncakmatik.com’da yeni başlayan kampanyalar, isteğinize göre e-posta kutunuza ve/veya telefonunuza gönderilir. Anasayfada bulunan haber bültenimize abone ol seçeneğini kayıt olarak kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz.
Ayrıca Hesabım menüsündeki Üyelik Bilgilerim sayfasında kampanyalardan e-posta/SMS yoluyla haberdar olmak istiyorum seçeneklerinden dilediğinizi işaretlemeniz yeterli.

Kampanyalara katılmak için üye olmak zorunda mıyım?

oyuncakmatik.com kampanyalarından sadece üyeler faydalanabilir.

Üyelik avantajları nelerdir?

Oyuncakmatik.com’a üye olarak pek çok avantajdan yararlanabilirsiniz. Örneğin ilgi alanınıza giren ürünlere ait kampanya, indirim vb. fırsatlardan herkesten önce haberdar olur, sadece size özel sunulan kampanyaları hesabınızdan görüntüleyebilirsiniz.

Kurumsal Satış İşlemleri

Toplu satın alma işlemleriniz için aşağıda bulunan iletişim formumuzu doldurabilir veya destek@oyuncakmatik.com adresimize e-posta gönderebiliriz.

İletişim - Bize Ulaşın

Tescilli Marka         : Oyuncakmatik
Ticari Ünvan           :  Firdevs Okay
Vergi Dairesi           :  Atışalanı VD.
Vergi No                   :  6370307095
Fatura Adresi         : Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. 10AA/103 Esenler İstanbul
E-Posta Adresi       :
info@oyuncakmatik.com
KEP Adresi                  : firdevs.okay@h01.kep.tr

Merkez Telefon          : 0212 659 38 10 | +90 (541) 699 95 94

Müşteri Hizmetleri   : 0212 659 38 10

Depo Adresi              : Mahmutbey, İstoç 3. ada No:58, 34128 Bağcılar/İstanbul
Depo Telefon             : +90 (543) 598 85 79

Telefonda Sunduğumuz Hizmetler

Oyuncakmatik Müşteri Hizmetlerini 0 212 659 38 10 numaralı telefondan arayarak;
Siparişiniz ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletebilir. İade/değişim, iptal vb. tüm işlemleriniz için müşteri temsilcilerimizden destek alabilirsiniz.

Oyuncakmatik ile ilgili tüm istek, öneri ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.

"Hemen Al" seçeneği ne demek?

İncelediğiniz ürün sayfasında yer alan Hemen AL butonuna basarak ürünü sepete atmadan direkt satın alabilirsiniz. Tek bir ürün satın alacaksanız Hemen Al ile kolay ve hızlıca alışveriş yaparsınız.

Akıllı Sıralama nedir?

Akıllı sıralama ile arama sonuçları birçok farklı kritere göre değerlendirip sıraya koyulur. Böylece kullanıcılar için en uygun olan ürünler üst sıralara yerleştirilir. Örneğin ücretsiz kargo özelliğiyle satışa sunulan ürünler, arama sonuçlarında üst sıralarda çıkar.

Hediye paketi yapıyor musunuz?

Maalesef şuan için böyle bir uygulamamız bulunmamaktadır.

Nasıl yorum yazarım?

Hesabım menüsündeki Mevcut Sipariş sayfasından ilgili ürünün yanında yer alan Yorum Yap butonuna basarak yorum yazabilirsiniz. Yorum alanından hem mağaza hem de ürünle ilgili görüşlerinizi paylaşarak diğer kullanıcılara yardımcı olursunuz.

Ürün araması nasıl yapılır?

oyuncakmatik.com’da sayfaların en üstünde yer alan arama kutusuna, ürünle ilgili anahtar kelimeleri yazdıktan sonra Ara butonuna basarak site içinde arama yapabilirsiniz.
Ürüne kategorisinden de ulaşabilirsiniz. Tüm Kategoriler başlığından ana kategorileri ve alt kategorilerini tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Arama sonuç sayfalarında, aradığınız kritere uygun ürünleri liste halinde görebilirsiniz. Sol taraftaki filtreleri (kategori, marka, fiyat aralığı, kargo ücreti vs.) kullanarak belli kriterlere göre arama yapabilirsiniz.
Anahtar kelime ile veya kategorileri dolaşarak yapılan aramalarda çok sayıda sonuca ulaşılabilir. Sonuç sayfasında sağ üst kısımda yer alan “Sırala” alanından sonuçları belirli kriterlere göre sıralayabilirsiniz. Fiyatına (en düşükten en yükseğe veya tam tersi), satış miktarına, yorum sayısına, ürün notuna veya satıcının Mağaza Puanına göre ürünleri listeleyebilirsiniz.
Arama sonuçlarını, sağ üst kısımda yer alan “Görünüm” alanından liste veya katalog seçenekleri standart veya alt alta görünümlü listelemeyi kullanabilirsiniz.

Ürün hakkında nasıl detaylı bilgi alabilirim?

Ürün detay sayfasından o ürünle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz: Ürün özellikleri, kargo ücretini, diğer ürünleri, taksit seçenekleri vs. Ürün yorumları, ürünü satın alan üyeleri tarafından yazılır. Alışverişlerinizde, daha önce ürünü satın almış üyelerin yorumlarından faydalanabilirsiniz. Ürünle ile ilgili diğer soruları bize sorabilirsiniz.

"Karşılaştır" ne işe yarar?

“Karşılaştır” aracılığıyla oyuncakmatik.com’da satışa sunulan ürünleri özelliklerine, puanına, fiyatına, kargo ve teslimat sürelerine göre karşılaştırabilir, alternatifler arasından size en uygun olan ürünü kolayca seçebilirsiniz.

Karşılaştırmak istediğiniz ürünleri sadece tek tık ile aynı sayfada görüntüleyebilir, karşılaştırma işlemini anında yapabilirsiniz.

Ürün tanıtımındaki fiyat/kargo/teslimat bilgileriyle sipariş sayfasındaki ürün bilgileri birbirinden farklı. Neden?

oyuncakmatik.com’da satışa sunulan bazı ürünlerin fiyatları ithalatçı firmalar tarafından belirlenip, bu fiyatlara ve döviz kurlarına göre güncellenmektedir. Eğer mevcut farklılık kampanyalı bir üründe oluştuysa, sepette ekstra indirim tanımlanmış olabileceği gibi sepette kampanya koşulları sağlanmamış, kampanya tarihleri veya stok durumlarında değişiklik meydana gelmiş olabilir.

Ürünü satın almadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Ürün detay sayfasını iyi inceleyin. Bu sayfada ürün özelliklerini, , kargo ücretini, kdv dahil fiyatını, benzer ürünleri, taksit seçeneklerini, alışveriş sonrası bilgilerini (iade, değiştirme şartları vs.) ve ürün yorumlarını görebilirsiniz. Satın almayı düşündüğünüz ürünün benzerlerinin fiyatları ve özellikleri inceleyin.

Sepetim

close
Bize Yazın!
1
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Oyuncakmatik Toys